Kondor Zsuzsanna, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének kutatója szerkesztette az Akadémiai Kiadó  A megtestesült elme. Fókuszban a test című kötetét.

Az utóbbi évtizedekben a megtestesült elme (embodied mind) gondolata nemcsak a filozófia, hanem a szaktudományos vizsgálódás területén is megjelent. Az alapgondolatban megfogalmazódó igény szerint az elmét nem a számítógép analógiája mentén a külvilágtól elszigetelt, mintegy önjáró mechanizmusoknak engedelmeskedő intellektuális gépezetnek kell tekinteni, hanem mint a testi és környezeti hatásokkal együttműködő, dinamikusan változó, a mindennapi, profán készségeken építkező jelenséget kell vizsgálni. A megtestesült elme koncepciója közvetlenül érinti az érzékelésről, a test szerepéről, a fenomenális tapasztalatról és a környezettel való viszonyról alkotott elképzelést, valamint hatással van bizonyos módszertani és fogalmi előfeltevésekre, elkötelezettségekre is.

A kötet tanulmányai útmutatással szolgálnak az elmélet metafizikai és gyakorlati vonatkozásaival kapcsolatban, bemutatják a megtestesültség különféle felfogásait, illetve azok egymáshoz való viszonyát, újragondolják az én, az én-azonoság, a tudatos és tudattalan testhez kötődő vonatkozásait. A kötet szerzői arra vállalkoztak tehát, hogy a magyar olvasóközönség számára betekintést nyújtsunk az elme ezen alternatív megközelítéséről szóló vitákba a filozófia, a pszichológia és a gyakorlat szempontjából.

Megtestesült elméletek
Sutyák Tibor: Szituáció és test. A “testbeli elme” mint metafizikai elmélet és mint kognitív model
Marosán Bence: Önkonstitúció és megtestesülés. Vázlatok a minimális elme egy fenomenológiai megalapozású feltárási kísérletéhez
Danka István: Csak a testemen keresztül. Kontempláció és fogalmi gondolkodás a megtestesült elme tézisének fényében
Kondor Zsuzsanna: A Megtestesült és kiterjeszetett elme – Kontrasztok és metszéspontok

Absztrakció és test
Kékesi Balázs: Megtestesült fogalmak. A fogalom-empirizmus alapjai a megtestesült kogníció tudományában
Forgács Bálint: A testesültség mint az elme átfogó modelljének kognitív- és idegtudományi korlátai

Test és tapasztalat
Balogh Zsuzsanna: Az én megtestesültségem
Ambrus Gergely: A testcsere paradoxon és az elme megtestesültsége
Ullmann Tamás: Tudattalan és test
Vermes Katalin: Embodyment vagy exbodyment? Testesülés és testetlenülés ritmusai