Az Ismeretelmélet Osztály az ismeretelmélet és a széles értelemben vett tudás  klasszikus és modern filozófiai kérdéseivel foglalkozik, különös tekintettel azokra a változásokra, melyeket az információtechnológiai forradalom hozott  e területen. Kiemelt kutatási területeink: kollektív episztemológia, kognitív és digitális tudás architektúrák, mesterséges intelligencia és tanuláselmélet, megtestesült (embodied) kogníció, meta-filozófia. A csoport fontosnak tartja az ismeretelmélet és a megismerés-tudomány közötti szoros együttműködést és intenzíven foglalkozik a megismerés sajátos filozófiai kérdéseivel, episztemikus és logikai eszközeivel, továbbá a filozófiai megismerés episztemikus státusával.

Vizsgálódásaink túlmutatnak a szigorú értelemben vett analitikus tradíció horizontján: kiterjednek a történeti, hermeneutikai és fenomenológiai megközelítésekre is. Kutatásaink kereteit a Descartes korától eleven reprezentacionalista vs. antireprezentacionalista hagyományok, valamint a jelenkori ismeretelméleti diskurzus eredményeinek újragondolása képezik. Különös figyelmet szentelünk a megismerés-fogalom tudomány- és filozófiatörténeti változásainak, valamint a reprezentációs eszközök episztemológiai attitűdökre és módszerekre gyakorolt hatásának.

Kutatásaink elősegítik a tudományok – s különösképpen a bölcsésztudományok – episztemológiai jellemzőinek árnyaltabb megismerését, a tudományos gondolkodás és tudásátadás szakmódszertani problémáinak vizsgálatát, a 21. századi kommunikációs technológiák hatását tudásfogalmunk változására.

Bernáth László

Email: bernath.laszlo at abtk.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4683

Golden Dániel

Email: golden.daniel at abtk.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4190

Hévizi Ottó

Email: hevizi.otto at abtk.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4175

Kondor Zsuzsanna (osztályvezető)

Email: kondor.zsuzsanna at abtk.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4176

Tőzsér János

Email: tozser.janos at abtk.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4683